Saturday, February 3, 2018

തന്ദൂരി... ഒരു അവലോകനം...

തന്ദൂരി... ഒരു അവലോകനം...
ഇന്ന് യാദൃശ്ചികമായിട്ടാണ് രണ്ടു മൂന്നു സുഹൃത്തുക്കൾ കാണാൻ വന്നത്.. പഴയഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചും അവയുടെ പബ്ലിക്കേഷന്സിനെ കുറിച്ചും എല്ലാം സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ആണ് ഒരാളുടെ പരിഹാസം വന്നത്.. ലോകത്ത് എന്ത് ഉണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം നമ്മളുടെ ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നവരല്ലെ നിങ്ങൾ.. ഇനി ഇപ്പോ ഇന്ന് കഴിക്കണ തന്ദൂരിയും കുഴിമന്തിയും എല്ലാം നമ്മളുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമോ എന്ന്..
ഞാൻ ആസമയം ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇതിന് പിന്നീട് മറുപടി തരാം..
സത്യം ലോകത്തിലെ എല്ലാ കാര്യവും ഭാരതത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയാറില്ല. കാരണം ഏതൊരു രാജ്യത്തിലെ ആളുകളും നമ്മളെ പോലെ തന്നെയാണ്.. അവരുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവരുണ്ടാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കും.അത് സ്വാഭാവികമായ പ്രക്രിയയാണ്..
ഇനി തന്ദൂരിയെ കുറിച്ചാണ് എഴുതേണ്ടത്..തമാശക്ക് പോസ്റ്റിടുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ വിഷയാസ്പദമായി കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ കൂടി എഴുതുമ്പോൾ അല്ലെ കൂടുതൽ ഗുണകരമാകൂ..
സാമാന്യമായി പച് എന്ന് ധാതുവിൽ നിന്നാണ് പാകം എന്ന പദം പ്രയോഗിക്കുന്നത്.. ഇതിന് പചനം ക്ലേദനം എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ അരമകോശം പറയുന്നു. പക്ഷെ വിശേഷമായി പാകത്തെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏഴുതരത്തിലാണ് പാകം ഉള്ളത്.
ഭര്ജ്ജനം തലനം സ്വേദഃ പചനം ക്വഥനം തഥാ.
താന്ദൂരം പുടപാകശ്ച പാകഃ സപ്തവിധോ മതഃ
അതായത് ഭര്ജ്ജനം, തലനം, സ്വേദം, പചനം, ക്വഥനം, താന്ദൂരം,പുടപാകം എന്നിങ്ങനെ പാകം ഏഴുതരത്തിലാണുള്ളത്.
അടുത്തത് ഇത് എന്താണെന്നാണ്.. സാമാന്യമായി മാത്രം എഴുതാം..
ഭര്ജ്ജനം കേവലപാത്രേ. തലനം സ്നേഹദ്രവ്യേ. സ്വേദനം അഗ്ന്യുത്താപേ. പചനം ജലേ. ക്വഥനം സിദ്ധദ്രവ്യരസഗ്രഹണേ. താന്ദൂരം ദ്വാരവദ്ധതപ്തയന്ത്രേ, പുടപാകഃ അധോര്ധ്വാഗ്നിതാപേ ജ്ഞേയഃ എന്ന് പാകരാജേശ്വരം.
കേവലം പാത്രത്തിലുള്ള ചോറു വേവിക്കുന്നത് ഭര്ജ്ജനം. സ്നേഹദ്രവ്യങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് തലനം, ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ചൂട് സ്വേദനം. ജലത്തിന്റെ ഭാവമാണ് പചനം. സിദ്ധങ്ങളായ ദ്രവ്യ രസഗ്രഹണത്തിൽ ക്വഥനവും. അടുത്തതാണ് താന്ദുരം- തന്ദുരേണ പാകയന്ത്രഭേദേന നിർവൃത്തം. അതായത് പാകം ചെയ്യുന്നതായ യന്ത്രത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നത്. തന്ദൂപക്വേ മാംസഭേദം എന്ന് വിശേഷമായി പറയുന്നു. പുടപാകം എന്നതുകൊണ്ട് താഴെയും മുകളിലുമുള്ള അഗ്നി എന്ന് ശബ്ദാര്ഥചിന്താമണിയിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നു.
ഇപ്പോ ഏഴു പാകം മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ.. ഇതിലെ ആറാമത്തെയാണ് താന്ദൂരം.
ഇതിന്റെ സമാസം പറയുന്നു, തന്ദുരേണ പാകയന്ത്രഭേദേന നിർവൃത്തം. അതായത് പാകയന്ത്രത്തിൽ നിന്നു ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടത്. തന്ദൂരപക്വേ മാംസഭേദേ. തന്ദൂരത്തിൽ പാകമാക്കിയ മാംസത്തെയാണ് താന്ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത്.
ഇനി ചുമ്മാ ഞാൻ പറയുന്നത് ആണെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. ഇതിന്റെ പാകവിധി പറയാം..
അംഗാരപൂര്ണഗര്ത്തേ യദലഗ്നമവലംബികം. സംസ്കൃത പിഹിതം മാംസം പക്വം താന്ദുരമുച്യതേ. സുസ്വാദു താന്തുരന്തു.
അംഗാരം എന്നാൽ തീജ്വാലയോടു കൂടിയ ഗര്ത്തത്തിൽ. അലഗ്നം എന്നാൽ ചേരാതെ. അവലംബിതം എന്നാൽ ആശ്രയിച്ച്. സംസ്കൃതം എന്നാൽ വേണ്ട രീതിയിൽ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടത് തെയ്യാറാക്കപ്പെട്ടത്. പിഹിതം എന്നാൽ മറക്കപ്പെട്ടത്. മാംസം എന്നാൽ മാംസം തന്നെ. പക്വം എന്നാൽ പചിക്കപ്പെട്ടത്. അതാണ് താന്ദുരം. അതായത് തീജ്വാലയോടു കൂടിയ ഗര്ത്തത്തിൽ അവയോടു ചേരാതെ എന്നാൽ അതിൽ ആശ്രയിച്ച് വേണ്ട രീതിയിൽ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ട അല്ലെ തെയ്യാറാക്കപ്പെട്ട മറച്ച് വച്ച് പാകം ചെയ്ത മാംസം ആണ് താന്ദുരം. അതെങ്ങിനെയുള്ളതാണ് സുസ്വാദു താന്ദുരന്തു. വളരെ സ്വാദുള്ളതാണ് താന്ദുരം..
കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല... ബാക്കിയുണ്ട്...
പചേത് ഗര്ത്തേ അന്തരീക്ഷസ്ഥം ലംബി സംഭാര സംഭൃതം. ചതുര്ദിങ് മണ്ഡലാകാരം പാര്ശ്വജ്വലിതാനലെ. വിപക്വം സുരഭി സ്വാദു താന്ദൂരമിതി കീര്തിതം
പചേത് ഗര്ത്തേ, ഗര്ത്തത്തിൽ പചിപ്പിക്കണം. എങ്ങിനെയുള്ളത്..അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ലംബമായി പരിപൂര്ണമായി നല്ല രീതിയിൽ നിറച്ചതായിരിക്കണം. എങ്ങിനെയാണ് നാലുദിശയിലും മണ്ഡലാകാരത്തിൽ പാർശ്വങ്ങളിൽ ജ്വലിപ്പിച്ചതായ അഗ്നിയെ കൊണ്ട്. വിശേഷമായി പചിപ്പിച്ച അല്ലെ പാകം ചെയ്ത സുഗന്ധപൂരിതവും സ്വാദുള്ള ആ മാംസത്തെ ആണ് താന്ദൂരമെന്ന് പറയുന്നത്.
കഴിഞ്ഞില്ല..ഇനിയും ഉണ്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ട വിധം...
കോഥികായാം സംസംഭാരമലഗ്നമവലംബിതം. മാംസം പിധായ ബാഹ്യാഗ്നിജ്വാലയാ സ്വേദിതം വരം. താന്ദുരം രുചിദം മൃദുപഥ്യതമം സ്മൃതം.
ഇവിടെയും കോഥികയിൽ പൂര്ണമായി മറ്റുള്ളവയുമായി ചേരാതെ മാംസത്തെ കവർ ചെയ്ത് അല്ലെ മൂടി ബാഹ്യമായ അഗ്നിജ്വാലയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ആണ് ഏറ്റവും രുചികരം. ഈ താന്ദുരം രുചിപ്രദവും മൃദുവും പഥ്യതമവും എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു.
ഇത് മാത്രം പോരല്ലോ.. ഒന്നു കൂടിയുണ്ട്..
സദ്യോഹതം നവം സ്ഥൂലമന്യഥാ ദോഷകാരണമിതി. അതായത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഹനിക്കപ്പെട്ടതും, പുതിയതും ആയിരിക്കണം ഈ മാംസം അല്ലെങ്കിൽ ദോഷകാരണമാകും.
ഇനി ഭാരതത്തിൽ തന്ദൂരിയുണ്ടായിരുന്നുവോ.. പചിപ്പിക്കുവാനുള്ള യന്ത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുവോ.. കുഴിമന്ദിയുണ്ടായിരുന്നുവോ എന്ന് ചോദിക്കില്ലായെന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ..
ഇത് എഴുതിയത് ഒരാളെ മോശമാക്കാനോ ഭാരതീയർ വലിയവരാണെന്നോ കാണിക്കാനല്ല. പരിഹസിക്കുന്നതിന് മുന്പെ സ്വന്തം പൈതൃകത്തെ കുറിച്ച് നല്ലരീതിയിൽ പഠിച്ച് മാത്രം സംസാരിക്കുക എന്നത് ആണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടിമാത്രമാണ്.. ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഃ.