Saturday, February 3, 2018

പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും... ഭാരതീയപഠനം..

പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും... ഭാരതീയപഠനം..
ആദ്യമായി കാമെറ കണ്ടുപിടിച്ചതു മുതല് ആധുനികമായ പല സംവിധാനങ്ങളും വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആനിമൽ സ്റ്റഡീസ് വളരെ എളുപ്പമായി.. ഇന്നാകട്ടെ അതിനുവേണ്ടിമാത്രം ചാനൽ ലഭ്യമാണ്..ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത കാലത്ത് അതായത് യാത്രാ സൌകര്യമോ മറ്റ് ടെക്നിക്കലായ യാതൊരു സൌകര്യവുമില്ലാത്ത സമയം ഭാരതത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ എത്രമാത്രം സ്റ്റഡീസ് നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ ...
ഭാരതത്തിൽ പതിമൂന്നാം സെഞ്ചറിയിൽ ഹംസദേവൻ എഴുതിയ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നോക്കാം.. ഇവിടെ പക്ഷികളുടേയും മൃഗങ്ങളുടേയും വിശദമായ വിവരണങ്ങളുണ്ട് . അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം.. ആദ്യം സിംഹമാകട്ടെ..
സിംഹം ആറുതരത്തിലാണ്.. സിംഹം, മൃഗേന്ദ്രൻ, പഞ്ചാസ്യൻ, ഹര്യക്ഷൻ, കേസരി, ഹരി ഇവയാണവ. വെറുതെ ഇങ്ങിനെ ഓരോ പേരുകൾ പറയുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ആദ്യം പറഞ്ഞ സിംഹം എങ്ങിനെയുള്ളതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വാലുകൾ നീളം കൂടിയും വളരെ ശക്തികൂടിയ നെർവ് സിസ്റ്റം ആണ്. ഗോള്ഡൻ കളറോടു കൂടിയതാണ്.. വളരെ സോഫ്റ്റായ മുടിയാണ് ശരീരത്തിലുണ്ടാകുക. നടക്കുമ്പോൾ തല മുകളിലേക്ക് ഉയര്ത്തിയാണ് നടക്കുക. മൃഗേന്ദ്രനാകട്ടെ വളരെ ഉച്ഛത്തിൽ അലറുന്ന ശീലത്തോടു കൂടിയവരാണ്. സാമാന്യം വിശപ്പില്ലാത്ത സമയം കളിക്കുന്നവരും വിശക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ദേഷ്യത്തോടു കൂടിയവരും ആണ് . ശരീരത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലായി വ്യത്യസ്ത നിറത്തിലുള്ള കുത്തുകളും അതുപോലെ സ്വര്ണനിറത്തിലുള്ള കണ്ണുകളും വലിയ മീശയും ഇവയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. എന്നിങ്ങനെ ഓരോ നാമത്തിന്റേയും ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ കൂടി പറഞ്ഞാണ് ആചാര്യൻ പോയിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ മറ്റുള്ളവയുടെ പേരുകളും അവ എത്രതരത്തിലുണ്ട് നോക്കാം..
ടൈഗർ മൂന്നു വിധത്തിലാണ് ഉള്ളത്.. ശാര്ദൂല, ദ്വീപി, വ്യാഘ്ര..
ഹൈയന്സ് രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത്.. തരക്ഷു , മൃഗദ.മൃഗദയെയാണ് നാം ലിയോപോര്ഡ്സ് എന്ന് നാം വിളിക്കുന്നത്. തരക്ഷു ബ്ലാക്കിഷ് റെഡ് ആണ് കളർ, ടൈഗറിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ച് ചെറുതാണ്.
കരടി മൂന്നുതരത്തിലാണ്.. ഋക്ഷ, അച്ഛഭല്ലാ, ഭല്ലൂക.
റിനോസേഴ്ല്...രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഉള്ളത്.. ഗന്ദക, ഖഡ്ഗ.
ഇനി ആനയുടെ ആണ്.. പതിമൂന്നുതരത്തിലാണ് ആനയെ പറയുന്നത്..ദന്തി, ദന്താവല, ഹസ്തി, ദ്വിരദ, ഗജ, ഭദ്രഗജ, മന്ദഗജ, മൃഗഗജ, സംകീര്ണഗജ, മതംഗജ, പദ്മി, ഇഭാ, സ്തംഭീരമ എന്നിവയാണവ
കുതിരകളാകട്ടെ ഏഴു തരത്തിലാണ്...തുരംഗ, അശ്വ, ഘോടക, അർവൻ, വഹ, ഗന്ധർവ, ഹയ എന്നിവയാണവ.
കാമൽസ് നാലു തരത്തിലാണ്..ഉഷ്ട്ര, ക്രാമെലക, ദസേരക, മഹംഗ
കഴുതകൾ മൂന്നു തരത്തിലാണ്..ഗര്ദ്ദഭ, ഖര, ഋഷഭ
പന്നികൾ മൂന്നു തരത്തിലുള്ളത് കാട്ടിലും എഴുതരത്തിലുള്ളത് നഗരങ്ങളിലും ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്..വരാഹ, സൂകര, കോല, പോത്രീ, കിടി, ദംഷ്ട്രീ, ഭൂദര, സ്വാവിത്, ഘൃഷ്ടി, സല്യ . അവസാനം പറഞ്ഞ മൂന്നെണ്ണം കാട്ടിലുള്ളതാണ്.
ബഫ്ഫല്ലോസ്.. അഞ്ചു തരത്തിലാണ്.. മഹിഷം, ലുലയാ, വഹദ്വിത്, കസര, സൈരിഭ
ബുള്ളോക്സ്- ഏഴുതരത്തിലുണ്ട്.. ഉക്ഷ, ബലീവര്ദ, ഋഷഭ, വൃഷ, അനഡ്വാൻ, മഹോക്ഷ, സൌരഭേയ,
അടുത്തത് പശുവാണ്.. ഗൌ, ധേനു
ആടുകൾ അഞ്ചു വിധത്തിലാണ്.. അജ, ഛാഗ, മേഷ, വൃഷേനി, ഏഡക
മാനുകളാകട്ടെ പതിനാലു തരത്തിലാണ്.. മൃഗ, കുരംഗ, , ഹരിണ, വടമൃഗ, കൃഷ്ണസാര, രുരു, ന്യന്കു, സഭര, രംകു, രോഹിതാക്ഷ, ഗോകര്ണ, ഏണ, ഗന്ധർവ ഇവയാണവ. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഗന്ധർവ, സരഭ, രാമ, ശ്രീമര, ഗവയ എന്നിങ്ങനെയും മാനുകളുണ്ട്.
ശബര്മാർ നാലു തരത്തിലാണ്.. ചമര, കന്ദളീ, ചീന, പ്രിയക
ഇനി കുരങ്ങന്മാർ, എട്ടുതരത്തിലാണ്.. കപി, പ്ലവംഗ, സഖമൃഗ, വലീമുഖ, മര്കട, വാനര, കീസ, വേണുകാസ്
അടുത്തത് ജാക്കിള്സ്.. ആറുതരത്തിലാണ്.. ശൃഗാല, മൃഗധൂര്ത, വഞ്ജക, ക്രോഷ്ട്ര, ജംബൂക, ഫേരു ഇവയാണവ.
പൂച്ചകളെത്രതരത്തിലാണ് എന്നാണെങ്കിൽ അഞ്ചു തരത്തിലാണ് പറയുന്നത്..ബിഡാല, മാര്ജാല, ഓതു, അഖുഭുക്, മേഡക
എലികൾ.. നാലുതരത്തിലാണ്..ഉന്ദുരു, അഖു, മൂഷക, ചുച്ചുന്ദുരു,
പട്ടികളാകട്ടെ ശ്വാന, കുക്കുര, ശുനക, മൃഗദംസക, സാരമേയ, ഗ്രാമ്യമൃഗ,
ഇനി പക്ഷികളുടെ നോക്കിയാൽ...
ആദ്യം സ്വാൻ നോക്കാം.. ഹംസം, ചക്രാംഗ, മാനസവസി, രാജഹംസ, മല്ലികാക്ഷ, കദംബ, കളഹംസ
ഇനി ചക്രവാകപക്ഷി എന്നു പറയുന്നവ മൂന്നു തരത്തിലാണ്.. കോക, ചക്ര, രതംഗ
സാരസപക്ഷികളുയേും വലാകങ്ങളേയും നോക്കിയാൽ..
ഇന്ത്യൻ ക്രയിൻ പുഷ്കര, സാരസ. ബലാക, സാരംഗ, ചകോര, ബൃഹത് ചകോര, സരാരി, അതി,
ഗരുഡന്റെ ഭേദങ്ങളെ നോക്കിയാൽ..ഗരുഡ, വൈനതേയ, പന്നഗരി,
ഈഗിള്സിനെ നോക്കിയാൽ ഗൃധ്ര, ദക്ഷയാ, അതയി, ചില്ല
ഇനി ക്രയിനെന്റെ പേരുകൾ നോക്കിയാൽ ക്രൌഞ്ച, ബക, കഹ്വ, കുഞ്ച,
കാക്കകളാകട്ടെ പന്ത്രണ്ടു തരത്തിലാണ്.. കാക, കരട, ബലിപുഷ്പ, സകൃത്പ്രജ, ധ്വാക്ഷ, ആത്മഘോഷ, പരഭൃത്, വയസ, ചിരഞ്ജീവി, മൌകലി, ദ്രോണകാക, കാകോല
തത്തയാകട്ടെ മൂന്നു തരത്തിലാണ്.. ശുക, കീര, സരിക
കുക്കൂസ് നാലു തരത്തിലാണ്.. വനപ്രിയ, പരഭൃത്, കോകില, പിക
മയിലുകളാകട്ടെ ആറുതരത്തിലുണ്ട്.. മയൂര, ബര്ഹി, നീലകണ്ഠ, ഭുജംഗഭുക്, ശിഖവാല, കീകീ
അതായത് ആചാര്യന്മാർ ഓരോ ജീവികളേയും മനസ്സിലാക്കിയാണ് അവര്ക്ക് പേരുകൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്..കാലങ്ങള്ക്കു മുന്പു തന്നെ അതിന്റെ വിശഷതകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ് വാക്കുകളെ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.. അതായത് മര്കടൻ കപി വാനരെന്നു പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഒന്നുമാത്രമാണ് ചിന്തിക്കരുത്. അതിന്റെ വിശേഷണം കൂടി മനസ്സിലാക്കണം.. ഇത് ഒരു ഗ്രന്ഥത്തെ മാത്രം ആധാരമാക്കി എഴുതിയതാണ്..ഇതുപോലെ കുതിരക്കും, പശുവിനും ആനയ്കും ഉള്പ്പടെ ഓരോന്നിനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാകും പഠിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാകുക ..എല്ലാം ശരിയാകുമെന്നല്ല പക്ഷെ കാലത്തിനനുസരിച്ച് അവയെ മാറ്റം വരുത്തി ഉപയോഗിക്കാനായാൽ.. അത്രയെങ്കിലും റിസര്ച്ച് നടത്താനായിരുന്നെങ്കിൽ

No comments:

Post a Comment